Page 3 - PAGE
P. 3

O·HQWUHSULVH

    'HSXLV    1RWUH PLVVLRQ HVW GH YRXV DFFRPSDJQHU SRXU
    YRXV SURSRVHU GHV VROXWLRQV SHUWLQHQWHV HW LQQRYDQWHV GDQV

    OH GpYHORSSHPHQW GH YRV SURMHWV GH PDUNHWLQJ SRLQW GH YHQWH      /·pODERUDWLRQ GH VROXWLRQV

    1RWUH VWXGLR GH FUpDWLRQ FRQoRLW SRXU FKDTXH SURMHW GHV VROXWLRQV FRPSOqWHV
    DILQ GH PD[LPLVHU OHV SHUIRUPDQFHV VXU OHV SRLQWV GH YHQWH


        /·DFFRPSDJQHPHQW GH SURMHWV

    GHV FRPPHUFLDX[ UHVSRQVDEOHV SLORWHQW OHV SURMHWV GHSXLV O·H[SUHVVLRQ GHV EHVRLQV
    FOLHQWV MXVTX·j O·LQVWDOODWLRQ GHV SURGXLWV HQ SRLQW GH YHQWH      /·LQGXVWULDOLVDWLRQ pFR UHVSRQVDEOH

    &LQT VLWHV GH SURGXFWLRQ LQGpSHQGDQWV pTXLSpV GH PR\HQV WUqV PRGHUQHV VLWXpV
    HQ )UDQFH SHUPHWWHQW GH VHUYLU OHV FOLHQWV UDSLGHPHQW GDQV XQ WRWDO UHVSHFW GH
    O·HQYLURQQHPHQW 1RWUH FDSDFLWp j UpDOLVHU GX ´VXU PHVXUH LQGXVWULHOµ SRXU QRV
    FOLHQWV HVW QRWUH SULQFLSDOH PLVVLRQ HW QRXV \ FRQVDFURQV WRXWH QRWUH pQHUJLH OLHQWV HVW QRWUH SULQFLSDOH PLVVLRQ HW QRXV \ FRQVDFURQV WRXWH QRWUH pQHUJLH
    F
   1   2   3   4   5   6   7   8